USPOREDBA

Istriasun.com – Opći uvjeti

1. Opće odredbe
Ovi Opći uvjeti i upute o putovanju sastavni su dio Ugovora odnosno vouchera za usluge koji je sklopljen između Naron d.o.o. (u daljnjem tekstu: agencija) i ugovaratelja putovanja (u daljnjem tekstu: putnik). Svi podaci i uvjeti u programu i ovim Općim uvjetima obvezuju agenciju i putnika ukoliko u Ugovoru ne definiraju drugačije.

2. Sadržaj ponude
Agencija osigurava uslugu prema informacijama objavljenim i važećim na dan potvrde rezervacije , te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju više sile bolest ili smrt pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji; izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti kao što su: elementarne nepogode (potresi, poplave, požari, suše); ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države (mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje).

3. Rezervacije i uplate
Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, pismeno ili osobno u agencije, kao i u poslovnicama agencija ugovornih partnera agencije. Prilikom izvršene rezervacije putnik potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge putovanja koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za putnika, tako i za agenciju. Agencija stavlja na raspolaganje ugovaratelju odgovarajući promidžbeni materijal ili program u tiskanom ili elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi s putovanjem, te mu predaje ili upućuje na opće uvjete putovanja koji su sastavni dio ovog ugovora i nudi mu paket putnog osiguranja.
Prilikom rezervacije putnik je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Za rezervaciju usluge potrebno je uplatiti akontaciju ovisno o odabranom modelu plaćanja, a ostatak iznosa uplaćuje se ovisno o modelu plaćanja, vlasniku smještaja na ruke na dan dolaska, najkasnije 21 dan prije dolaska kreditnom karticom ili na bankovni račun ili na dan dolaska u poslovnici agencije osim ako u uvjetima nije drugačije navedeno. Napomena za plaćanje karticom – kreditnu karticu teretimo za iznos izražen u kunama po prodajnom deviznom tečaju narodne banke na dan terećenja kartice. Moguće su razlike između valutnog tečaja PBZ banke i kreditne kuće gosta. Svi bankovni troškovi i drugi troškovi do kojih dođe idu na teret klijenta.

4. Boravišna pristojba
Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, putnik je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske iznosi od 2,00 do 7,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe. Mladi od 12. do 18. rođendana imaju popust od 50% na taj iznos, dok djeca do 12. rođendana ne plaćaju boravišnu pristojbu. Konačan iznos boravišne pristojbe za određenu rezervaciju ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj i terminu boravka, a naplaćuje se prema ovim Općim uvjetima i istovremeno s uplatom konačnog iznosa za turističku uslugu. Ukoliko se radi o inozemnoj destinaciji, plaćanje boravišne pristojbe podliježe zakonima dotične države.

5. Cijena usluge
Cijena usluge uključuje osnovnu uslugu kako je opisano u cjeniku uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Posebne ili dodatne usluge su one usluge koje nisu uključene u osnovnu cijenu smještaja (u opisu smještaja ili Cjeniku naznačeno izrijekom „po dogovoru“ ili dodatne usluge koje su ostvarive uz prethodnu najavu ali i doplatu) pa ih stoga putnik plaća sa iznosom rezervacije ili na licu mjesta kako je navedeno u našoj ponudi. Dodatne i posebne usluge se trebaju zatražiti ili najaviti prilikom rezervacije smještaja
Cijene usluge objavljene su u eurima, odnosno u kunama za hrvatske putnike. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena. Putnicima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, agencija jamči cijenu smještaja, navedenu u kalkulaciji temeljem koje su uplatili iznos akontacije. Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije, agencija se obvezuje obavijestiti putnika o promjeni cijene. Ugovorne strane su suglasne da agencija ima pravo povišenja cijene najkasnije do 20 dana prije početka putovanja ako je nakon potvrde rezervacije došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja, a za koje nije znao ni mogao znati. Putnik ima pravo otkazati rezervaciju ako bi povišenje uglavljene cijene iznosilo više od 10 % . U tom slučaju ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete.
Cijene navedene u našim ponudama i programima bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u objektu u kojem putnik boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije.
Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (voucheru), pružatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim putnicima ili prihvatiti sve putnike uz nadoplatu nenajavljenih putnika na licu mjesta.

6. Kategorizacija i opis usluga
Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi.

7. Obveze agencije
Dužnost agencije je briga o provedbi usluga kao i izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima putnika, sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima (točka 2.), kad se postupa kako je opisano u točki 14.

8. Obveze putnika
Putnik je dužan:
posjedovati valjane putne isprave,
poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište
pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.
putovanja u zemlje koje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv nekih bolesti putnik je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju
pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri,
prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga predati dokument o plaćenoj usluzi (Voucher dobiven e-mailom)
putnik je dužan provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza

U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, putnik sam snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije putnik se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

9. Dinamika plaćanja rezervacija za privatni smještaj
Kako bi potvrdio prijavljenu rezervaciju, gost uplaćuje određeni postotak, definiran u ponudi, ukupnog iznosa rezervacije.
Preostali iznos do ukupne vrijednosti aranžmana gost uplaćuje na nekoliko načina:
na dan dolaska, u gotovini, izravno vlasniku smještaja,
na dan dolaska u agenciji

10. Pravo putnika na promjene i otkaz od putovanja
U slučaju da putnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom ili faxom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili imena korisnika usluga smještaja ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Za svaku sljedeću promjenu rezervacije naplatit će se troškovi promjene u iznosu od EUR 15 po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako putnik zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.

U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije privatnog smještaja, datum primitka pismenog otkaza u toku radnog vremena agencije predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova. U slučaju primitka pismenog otkaza izvan radnog vremena, kao datum otkaza uzima se sljedeći radni dan agencije:

za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 15% od ukupne cijene rezervacije, a najmanje 15 Eura kod rezervacija s iznosom manjim od 50 eura.
za otkaz rezervacije od 29-22 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije
za otkaz rezervacije od 21 do 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 60% od ukupne cijene rezervacije
za otkaz rezervacije od 14 do 8 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od ukupne cijene rezervacije
za otkaz rezervacije od 7 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene

U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije privatnog smještaja kod modela plaćanja salda iznajmljivaču osobno u gotovini, agencija zadržava uplaćenu akontaciju.

Uz svaki storno rezervacije agencija naplaćuje 25 eura manipulativnih troškova, a u slučaju rezervacije s manjim iznosom od 50 eura naplaćuje se 10 eura manipulativnih troškova.

Ukoliko putnik mora otkazati rezervaciju unutar 7 dana prije početka usluge, agencija mu nudi mogućnost da nađe novog Putnika/korisnika za istu rezervaciju ukoliko je to moguće ( ovo ovisi i o kranjem pružatelju usluge). U tom slučaju agencija će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom Putnika. Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta.

U slučaju otkaza rezervacije, gdje jedan ili više putnika otkazuje rezervaciju, no ista bude realizirana od strane preostalih putnika koji su uplatili aranžman, troškovi otkaza putnika koji otkazuje/-u iznose 100%, te agencija zadržava cjelokupni iznos.

Ukoliko putnik u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.
Agencija ne nadoknađuje Putniku troškove nastale oko nabave putnih isprava ili viza, vezanih za rezervaciju koju putnik otkazuje.

11. Osiguranje od rizika otkaza putovanja
Ukoliko Putnik prilikom rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, agencija preporuča uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno, nego samo kod prijave za putovanje. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku Osiguravajućeg društva (pri najmu apartmana dobiva se dijeljenjem cijene najma s brojem osoba u apartmanu). Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima i to uz obaveznu pismenu potvrdu:
smrt
nesretni slučaj s teškom tjelesnom ozljedom
iznenadna akutna bolest, za koju je potrebna neodgodiva liječnička skrb
poremećaji u trudnoći
nepodnošenje cjepiva, kojeg je osiguranik bio dužan obvezatno primiti, prema pozitivnim propisima zemlje u koju putuje
štete na imovini uzrokovane požarom, elementarnom nepogodom ili namjernim krivičnim djelom treće osobe
vojna vježba.

Ukoliko Putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o jednom od navedenih nepredviđenih zapreka agencija zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 10. ovog Ugovora. Kod otkazivanja rezervacije ne isplaćuje se trošak nabavke viza ili putnih isprava i u slučaju da putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza Putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a agencija se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na rezervaciju. Svi ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja te svakom putniku preporučamo da ih osobno pročita.

12. Putno osiguranje Cijene putovanja ne uključuju “paket“ putnog osiguranja: osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje. Potvrdom rezervacije, putnik je odabrao model plaćanja, a završetkom procesa potvrde rezervacije potvrđuje prihvaćanje ovih Općih uvjeta. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod agencije, pri čemu agencija djeluje samo kao posrednik. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

13. Prtljaga
Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do mase koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu. Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada osobne prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unesenim u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora. Agencija ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu (preporuča se najam sefa ukoliko postoji takva mogućnost ili uplata paketa osiguranja gdje bi se osigurala I prtljaga). Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

14. Pravo agencije na promjene i otkaz
Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 2.). Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest putniku i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je putnik potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj za 15% od cijene uplaćene rezervacije, agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju putnika. U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest putniku najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Putnik u slučaju otkaza rezervacije od agencije nema pravo tražiti naknadu štete od agencije, agencija je obvezna izvršiti samo povrat iznosa uplaćenog na račun agencije. Ukoliko nije moguća adekvatna zamjena na dan početka korištenja usluge, agencija će se truditi putniku pružiti informaciju o mogućem smještaju koji nije u ponudi agencije i svakako vratiti putniku kompletan uplaćeni iznos za rezervaciju.

15. Rješavanje prigovora
Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki putnik – nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.
Putnik je dužan na dan dolaska odmah kod predstavnika pružatelja usluga ( recepcionera ili vlasnika smještaja i sl. ) reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti ured agencije e-mailom na info@istriasun.com ili telefonski na broj +385 52 496 001 odnosno +385 52 496 002. Putnik je dužan surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako Putnik na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor.
Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, putnik je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji e-mailom na info@istriasun.com ili poštom na adresu Naron d.o.o. Via toro 41, 52216 Vodnjan. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije.
Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo putnika na nadoknadu idealne štete.
Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice (npr. nedostatak snijega; loše vrijeme, loše uređene skijaške staze ili plaže; prevelike gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).
Ako je putnik sklopio ugovor o organiziranju putovanja kao “last minute rezervacije” (putovanje u posljednji trenutak), tada putnik prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje agencija ne može utjecati, a putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga putnik nema pravo prigovora prema organizatoru putovanja.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA

16. Zaštita osobnih podataka
Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranja od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja osobni podaci proslijediti će se osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Stranka daje privolu da se njezini osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija agencije.

17. Napomena
Putnik potvrdom rezervacije i uplatom akontacije odnosno ukupnog iznosa potvrđuje svoju suglasnost s gore navedenim uvjetima. Ovi Opći uvijeti i upute za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i upute o putovanju.

18. Popusti
U slučaju paralelnih akcija popusti se ne zbrajaju. Popusti ne vrijede na last minute ponudu.

19. Nadležnost suda
Putnik i Agencija nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda u Puli, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

Pula, 01.10.2012.